Friday, May 24, 2024

YACHAKDI By Kripasindu Debbarma

Yachakdi yapharwi tongo,
Phiyaba thaisa thaisa khagwi ta khibidi. Bale bangthaya,
Khanobo aswk swrangrwi manya, Haiphano yachakdi yapharwi tongo.

Khabaino bedogo, Kaham hamya hinwi, Yachakya ta tongdi. Anile kha kwlai,
Koiwi ang thangnaise, Nwng yachakya hinkhe.

Khapangni thaio,
Torriui, lokriui, bwthai thaisa thainwi manma. Yachakya ta kardi.
Mokolni nukmungo sitwra wngwimano, Bwkhani nukmungole kahamse.
Ani yapharmungno,
Nwng yachakya ta wngdi.

Previous article
Next articleKHA KWRAK WNGDI by Kripasindu Debbarma

Related Articles

Leave a Reply

- Advertisement -spot_img

Archives

%d bloggers like this: